Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών....


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ : 778/80
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.
(ΦΕΚ 193/Β/26-8-80)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ όψει:
α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των
περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».
β) Τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.Δ/τος 1156/1977 «περί
Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας».
γ) Την από 12.12.1979 γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.
δ) Την από 11.10.1979 γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.
ε) Την υπ αριθ. 528/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του

Υπουργού Εργασίας, αποφασίζομεν:

Άρθρον 1

Πεδίον εφαρμογής
Επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσμήσεως, χρωματισμού
οικοδομών, ως και των εις αυτάς εκτελουμένων πάσης φύσεως μεταλλικών, μηχανουργικών,
μηχανολογικών και ηλεκτρονικών εργασιών, τηρούνται υπό των κατά Νόμον υπευθύνων του
έργου και αι ειδικαί διατάξεις των επομένων άρθρων.

Άρθρον 2

Είδη ικριωμάτων
1. Σταθερά ικριώματα κατά την έννοιαν του παρόντος, είναι μεταλλικα

διαβαστε ολο Προεδρικο διαταγμα http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a193_80.1141221378782.pdf